چاپ این صفحه

گام چهارم: کالیبره کردن تورت الویشن

مدرج سازی تورت الویشن ( طبلک برد)

 

پس از تهیه الگوی حرکتی پرتابه که به آن الگوی تراجکتوری گفته می شود دو راه برای استفاده از آن داریم اول آنکه الگو خود را بصورت تصویری روی رتیکل پیاده کنیم و با آن را در دسترس خود داشته باشیم و طبق آن نیز نشانه روی کنیم که به این روش هولد اور یا پیشگیری گفته می شود .

در روش دوم ( دیالینگ یا کلیک دهی) که حرفه ای تر و دقیق تر است باید افت تیر خود را در مسافت های مختلف به moa تبدیل کنیم و بجای نشانه روی روی نقطه دیگر (هولداور) با کلیک دادن به تورت اویشن بتوانیم رتیکل را به اندازه مورد نیاز در آن مسافت (نسبت به افت تیر ) حرکت داده و همواره مرکز رتیکل را روی هدف نشانه روی کنیم.
برای این امر باید ابتدا بدانیم MOA چیست و هر moa چه ارتفاعی را در مسافت های گوناگون شامل می شود .

در لینک زیر با moa آشنا می شوید

MOA چیست

بدون شک بخش مهمی از علل موفقیت تیراندازان حرفه ای در رقابت های جهانی و داخلی را باید کالیبراسیون دقیق تورا الویشن دانست که مستلزم تمرین ها و ثبت و محاسبه دقیق نقاط برخورد و تعداد کلیک مورد نیاز در هر مسافت است .

تورت الویشن را می توان بصورت دستی مدرج نمود که بدلیل تراکم نوشتار می تواند نسبت به درجه بندی پاک نویس شده و پرینتی منجر به خطای انتخاب شود.

 

چاپ این صفحه