چاپ این صفحه

قوانین فیلد تارگت WFTF

فدراسیون جهانی فیلدتارگت آخرین ویرایش از قوانین فیلدتارگت را در سال 2016 ارائه نمود مدرسه فیلد تارگت ایران ترجمه قوانین فیلد تارگت را در ایران ترجمه و منتشر نموده است و تغییرات جدید را نیز ترجمه و به قوانین قبل ادغام نموده است .
چاپ این صفحه