چاپ این صفحه

Target - تارگت (اهداف)

هدف ها  ( تارگت )

باید هدف های دارای شکلک فلزی و اصطلاحا دارای قابلیت ناک داون شدن استفاده شود که بتوان آنها را از خط آتش، ریست کرد.

تارگت (هدف) - Target       

محل های اصابت تیر (کیلزون ) باید مدور باشند و رنگ آنها با صورتک  متضاد باشد.

تارگت (هدف) - Target

قطر محل های استاندارد اصابت تیر، باید 40 میلیمتر باشد اما تعداد محدودی از هدف ها با قطر کیلزون 15 یا 25 میلیمتر باشد.

تارگت (هدف) - Target

رنگ این محل های اصابت با قطر کمتر، می تواند به رنگِ پلیت صورتک باشد و این محل ها باید در طرفی از هدف قرار گیرند که رو به روی تیرانداز است.

 

تارگت (هدف) - Target

چاپ این صفحه