اولین مسابقه فیلد تارگت
اولین مسابقه فیلدتارگت در ایران – مدرسه فیلدتارگت ایران

مسابقه فیلدتارگت 11 دی 1394 توسط مدرسه فیلدتارگت ایران برگزار شد

نفرات برتر اولین دوره مسابقات فیلدتارگت در ایران :
1- مسیح مباشری
2- جمید کاردان
3- صادق قرنجیکی

نفرات برتر مسابقه فیلدتارگت 11 دی 1394
نفرات برتر در کنار تیم اجرایی مسابقه
اولین مسابقه فیلدتارگت
بج یادبود لولین مسابقه فیلدتارگت - 11 دی ماه 1394

گالری اولین مسابقه فیلدتارگت در ایران - 11 دی ماه 1394

اشتراک گذاری