سیبل تست دوربین
سیبل تست کلیک دوربین

سیبل تست دوربین - طراحی مدرسه فیلدتارگت ایران

سیبل IRFT-target-Pro-Scope-test

جهت تست کلیک دوربین در 50 متر

ابعاد 98.75 ارتفاع و 61.11 عرض جهت چاپ

60MOA در 30MOA

سیبل تست کلیک دوربین
برای دانلود روی تصویر کلیک کنید