مسابقه فیلدتارگت
مسابقه فیلدتارگت قهرمانی 1402

مدرسه فیلدتارگت ایران IRFT مسابقه قهرمانی 1402 را در تاریخ 8 اردیبهشت 1402 در شهرستان قائمشهر روستای برنجستانک برگزار می نماید .