میلدات چیست Mil Dot
میلدات چیست Mil Dot

میلدات چیست ؟

میلدات چیست Mil Dot

MIL in mil dot کوتاه شده واژه miliradian است .

ما در هندسه دبیرستان در مورد اندازه زاویه خوانده ایم و میدانیم که 360 درجه در یک دایره وجود دارد. وقتی دایره بزرگتر می شود، تعداد درجه ها تغییر نمی کند، اما فاصله بین هر درجه در طول دایره افزایش می یابد.

درجه ها به واحد های کوچک تر تقسیم می شوند که دقیقه نام دارد

تعریف رادیان در تصاویر زیر:

ارزش میلدات :

هر میلی رادیان یا همان میلدات زاویه ای است که بین دو خط فرضی آن در 100 یاردی (91.4399m) شیئی به ارتفاع (3.6inch یا 9.14cm)  قرار می گیرد.

میلدات چیست Mil Dot

تفاوت دوربین های FFP با SFP

تورت  MRAD ( میلیرادیان )

میلدات چیست Mil Dot

مسافت یابی با میلدات bracketing

میلدات چیست Mil Dot


در این متد تخمین رِنج ، هنگامی که هدف از طریق دوربین دیده می شود، تیرانداز، سایز ظاهری یک بخش از هدف “مانند کیلزون” را با بخش های  مدرج رتیکل مقایسه می کند و تناسب سایز هدف یا بخشی از آن را با خطوط (میلدات ها و …)رتیکل مقایسه میکند تا بتواند نشانه ای از رِنج هدف را به دست آورد. بدین گونه هنگامی که هدف ها در رنج های نامعلومی دیده شوند، می توان متناسب با تناسب هدف با خطوط رتیکل فاصله را تخمین زد.

میلدات چیست Mil Dot
میلدات چیست Mil Dot
bracketing