الگوس میلداتی
فیلدتارگت و تراجکتوری Terajectory یا منحنی پرتابه

ساچمه به محض خارج شدن از دهانه تفنگ در معرض جاذبه قرار گرفته و افت به طرف سطح زمین را آغاز می کند. این بنیاد فیزیک است.همین نکته باعث می شود نتوانیم همواره در مسافت های مختلف با مرکز بعلاوه (Reticle) به سمت اهداف نشانه روی کنیم .

تراجکتوری Terajectory

علم بالستیک چیست ؟
مقاومت هوا- فشارباد- نیروی جاذبه- سنگینی گلوله هریک به نوعی در انحراف پرتابه از مسیر دخالت دارند که علم بالستیک میزان آن را تعیین می کند . علم بالستیک پیرامون حرکت اشیاء در هوا به مطالعه می پردازد حرکت هر پرتابه ای و ساچمه ای که شلیک می شود و پس از پیمودن مسافتی در فضا به زمین برخورد می کند در محدوده علم بالستیک مورد بررسی قرار می گیرد حتی سنگی که به هوا پرتاب می کنیم و چند متر دورتر به زمین می افتد تابع قوانین بالستیک است .کارشناسان علم بالستیک قادرند این نیروها را به نوعی تحت کنترل خود دراورند . دانستن این نکته که گلوله یا ساچمه با چه سرعتی از دهانه لوله خارج می شود بسیار مهم است . هر چقدر سرعت گلوله بیشتر باشد مسافت بیشتری را خواهد پیمود و نیروی جاذبه دیرتر برآن اثر می گذارد . دوکی شکل بودن موشک نیز بُرد آنرا افزایش می دهد زیرا از نیروی اصطکاک با هوا کاسته می شود . برای اینکه از  منحرف شدن گلوله ها در هوا جلوگیری کنند آنها را ضمن به حرکت دراوردن به طرف جلو به چرخش در می آورند . عمل چرخاندن گلوله به وسیله شیارهایی که در داخل لوله قرار دارد و (خان ) نامیده می شود صورت می گیرد .
زاویه ای که پرتابه تحت آن زاویه پرتاب می شود نیز در بُرد آن تاثیر دارد . گلوله ای که تحت زاویه 45 درجه از دهانه لوله خارج می شود نسبت به گلوله هایی که با زاویه کمتر یا بیشتر از این مقدار خارج می شوند مسافت بیشتری را طی خواهد کرد .

تراجکتوری چیست :

Trajectory به تعریف لغوی به معنای مسیر – خط مسیر و در موضوع مورد بحث به معنای مسیر پرتابه می باشد.

ساچمه به محض خارج شدن از دهانه تفنگ در معرض جاذبه قرار گرفته و افت به طرف سطح زمین را آغاز می کند. این بنیاد فیزیک است.همین نکته باعث می شود نتوانیم همواره در مسافت های مختلف با مرکز بعلاوه (Reticle) به سمت اهداف نشانه روی کنیم . هر تیراندازی که در مسافت های متغیر تیراندازی می کند ملزم به تهیه الگوی تراجکتوری پرتابه سلاح خود و استفاده از جدول بالستیک است.

هر ساچمه ای بالستیک منحصر به خود را دارد ، حتی استفاده از یک نوع ساچمه در دو فصل متفاوت بدلیل تفاوت دما، رطوبت و فشار هوا و … بالستیک و در نتیجه منحنی تراجکتوری متفاوت خواهد داشت.

تهیه الگوی تراجکتوری بصورت عملی و میدانی

با وجود آنکه انواع نرم افزار های تیراندازی برای ترسیم منحنی تراجکتوری و ارائه جدول تراجکتوری وجود دارند ولیکن قابل اعتماد ترین روش آن است که تیراندازان بصورت میدانی منحنی تراجکتوری ساچمه را بدست آورند .

تهیه الگوی تراجکتوری با استفاده از نرم افزارها

تیراندازان پس از ترسیم تراجکتوری پرتابه سلاح خود در مرحله بعدی اقدام به تهیه الگوهای تراجکتوری بصورت مصور ( بر مبنای میلدات – بر مبنای افت تیر به سانت یا اینچ ) و نصب آن روی قنداق یا دوربین خود می نمایند .

این عکس آن اتفاقی است که در خصوص منحنی تراجکتوری ساچمه و وضعیت آن نسبت به خط دید تصور میشود اما این تنها یک باور اشتباه است.

در واقع این اتفاقیست که می افتد 

سیبل چند منظوره IRFT برای کالیبره کردن تورت و میلدات ها و ترسیم تراجکتوری و تست کلیک

اشتراک گذاری