خروجی منظر چشمی (EXIT PUPIL)
خروجی منظر چشمی دوربین تفنگ (EXIT PUPIL)

این مقاله توسط دوست عزیزم و استاد عزیز بهروز صیاد تهیه و تنظیم شده و به بررسی یکی از شاخصه های کیفی اپتیکی دوربین ها به نام EXIT PUPIL پرداخته : مطلوب بودن این فاکتور که به آسانی قابل محاسبه و تشخیص میباشد برای انتخاب اولیه ھر تیراندازی مھم بوده چه بسا دوربینھای بظاھر دارای مشخصات اغواگرانه که از این فاکتور بی بھره بوده و به محض خیره شدن تیرانداز بدلیل فشار به عضلات مردمک چشم در عرض مدت کوتاھی موجب خستگی و ناراحتی تیرانداز شده و در نھایت موجب حصول نتیجه نامطلوب میگردند

اشتراک گذاری