خطاهای دستگاه های کرونوگراف
خطاهای دستگاه های کرونوگراف

از دستگاه کرونوگراف برای سنجش سرعت ساچمه در تفنگھای بادی استفاده میشود عموما این دستگاه نیز بدلیل ماھیت فنی خود که دارای سنسور ھایی برای اندازه گیری کمیتھای فیزیکی جھت ثبت زمان عبور پرتابه میباشند دچار خطاھایی میشود

اشتراک گذاری