اسنایپر فیلدتارگت
قوانین اسنایپر فیلدتارگت

مدرسه فیلدتارگت ایران IRFT فعالیت در زمینه مسابقات فیلدتارگت در کلاس اسنایپر را آغاز کرد.
قوانین کلاس اسنایپر فیلدتارگت IRFT.ir

? اهداف FT در این مسابقات از 15 تا 100 یارد و مسافت اهداف در کنار تارگت ها نصب می شود .
? قدرت مجاز در این مسابقات حداقل 30 ژول و حداکثر 45 ژول است .
? استفاده از دوپایه های غیر متصل به تفنگ آزاد است .
? استفاده از صندلی های بدون پشتی آزاد است.

تاریخ و قوانین مسابقه فیلدتارگت کلاس Sniper متعاقبا از طریق وب سایت مدرسه فیلدتارگت ایران اطلاع رسانی می گردد

اسنایپر فیلدتارگت
اسنایپر فیلدتارگت